Občanské sdružení Athinganoi, romská kultura, základní lidská práva

Listiny upravující základní lidská práva

Základní lidská práva ve své současné podobě upravuje řada listin, z nichž některé mají i mezinárodní platnost.

Listina základních práv Evropské unie

Tento dokument upravující lidská práva občanů Evropské unie v České republice začal platit 1. prosince 2009. Ve stejný den rovněž byla českým právním systémem uznána Lisabonská smlouva. Celý dokument je rozdělený do sedmi hlav, z nichž každá postupně upravuje některou z těchto oblastí:

  • Lidská důstojnost
  • Osobní svoboda
  • Rovnost před zákonem
  • Práva občanů
  • Soudní systém
  • Vzájemná solidarita a tolerance

Závěrečná část listiny se zabývá prosazováním a použitím výše zmíněných částí v praxi.
Prezident Václav Klaus Listinu základních práv EU podepsal s výjimkou, která zaručuje platnost tzv. Benešových dekretů. I když se někteří představitelé odborů domnívají, že by se díky této výjimce z České republiky mohl stát méně respektovaný stát Evropské unie, je vzhledem k mezinárodním smlouvám prakticky nemožné, aby k této situaci došlo.

Všeobecná deklarace lidských práv

Dokument označovaný jako Všeobecná deklarace lidských práv byl vydán mezinárodní Organizací spojených národů (OSN) po skončení 2. světové války. Tato listina zaručuje každé lidské bytosti základní práva, které nemohou být v žádném případě nějak omezena nebo právně odebrána. Deklarace označila všechny obyvatele Země za sobě rovné, bez ohledu na barvu pletipohlaví , náboženství, národnost nebo sociální postavení. Se schválením tohoto dokumentu v roce 1948 souhlasilo několik desítek států, které se zavázali k prosazování základních lidských práv a svobod. I když tato listina není právně závazná, stala se podkladem pro vypracování  základních lidských práv, které jsou součástí ústavních zákonů po celém světě.

Lidská práva v České republice

Právní ukotvení základních práv občanů České republiky zaručuje jak samotná Ústava ČR, tak i Listina základních práv a svobod. V platnost rovněž vstoupila  řada mezinárodních smluv a paktů, které upravují další oblasti této rozsáhlé problematiky.